сover Visnyk 03ISBN 978-617-664-114-5

ВІСНИК РЯТІВНОЇ АРХЕОЛОГІЇ (ACTA ARCHAEOLOGIAE CONSERVATIVAE). ― Львів: НДЦ «Рятівна археологічна служба» ІА НАН України, 2017. ― Вип. 3. ― 178 с.

Редакційна колегія:

д. іст. н. Ростислав Терпиловський (відповідальний редактор), д. габіліт. Славомір Кадров, д. іст. н. Борис Магомедов, д. іст. н. Любомир Михайлина (заступник відповідального редактора), д. іст. н. Сергій Пивоваров, канд. іст. н. Наталя Булик, канд. іст. н. Ірина Голубєва, канд. іст. н. Тарас Милян (відповідальний секретар), канд. іст. н. Олег Петраускас.

Рецензенти:

д. іст. н. Михайло Любічев 

канд. іст. н. Ярослав Володарець-Урбанович

EDITIORAL STAFF:

Rostyslav Terpylovskyi (chief editor), Slavomir Kadrov, Borys Mahomedov, Liubomyr Mykhailyna (vice chief editor), Serhii Pyvovarov, Natalia Bulyk, Iryna Holubieva, Taras Mylian (managing editor), Oleh Petrauskas

Reviewers

Mykhailo Liubichev

Yaroslav Volodarets-Urbanovych

Зміст

ТЕОРІЇ. ГІПОТЕЗИ. МЕТОДОЛОГІЯ

Cлавомір КАДРОВ. Проблеми польської рятівної археології нещодавних років у контексті деяких наукових публікацій

Міхал ГРАБОВСЬКІ. Законодавчі основи та організація рятівних археологічних досліджень у Польщі

Лінас ҐІРЛЄВІЧЮС. Превентивна археологія в сучасній Литві

Тарас МИЛЯН. Суцільне археологічне обстеження території в Україні здобутки та проблеми

МАТЕРІАЛИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Йосип КОБАЛЬ. Бронзовий чекано-молот із околиць Мукачева в Закарпатській області

Олег ОСАУЛЬЧУК, Олександр СІЛАЄВ. Рятівні дослідження поселення Ременів1

Олександр СІЛАЄВ, Богдан САЛО Рятівні розкопки двошарової пам'ятки Старий Яричів3 

Микола ШНІЦАР, Остап ЛАЗУРКО. Північне прясло Високого муру середньовічного Львова (матеріали археологічних досліджень 2012 р.)

Богдаг СТРОЦЕНЬ, Марія ЯГОДИНСЬКА. Перші археологічні дослідження Бережанського замку (попередня публікація)

ІСТОРІЯ АРХЕОЛОГІЇ

Зоя ІЛЬЧИШИН. Превентивна археологія у Франції (огляд)